Anne & Jo Goergen

Noperschaftsgaart

2016 ass d’Iddi entstane fir vergiessen a verwëldert Gäert zu Branebuerg nees ze revaloriséieren an ee gemeinschaftlechen Nopeschgaart opzebauen, dëst op eng nohalteg an ekologesch Aart a Weis.

Dréche Mauere bauen, Bordurë setzen, Reewaasser sammelen, Uebstbeem planzen, sech ëm de Buedem këmmeren, dëst alles an der Optik vun der Permakultur, mat der Natur zesummen nohalteg gestalten.

An d’Noperen zéie mat, déi eng stellen den Terrain zur Verfügung, déi aner spende Material wat se net méi brauchen, an nach anerer hëllefe planzen an ënnerhalen.

Zil ass ee sozialen Zesummenhalt am Duerf z’erméiglechen, ee Géigepol zu der Hektik am Alldag ze schafen an dat alles iwwert ee biologesch sënnvolle Gaart.

Dat éischt Nopeschfest wäert bestëmmt net laang op sech waarde loossen…