Commune de Bettembourg

E Gaart fir déi ganz Gemeng

De Gemeinschaftgaart vu Beetebuerg ass 2015 op d’Inititaive vun der Gemeng vu Beetebuerg an a Kooperatioun mat der Maison des Jeunes et de la Culture an dem CIGL (Centre d’Initiative et de Gestion Local de Bettembourg) entstanen. Implizéiert woren awer och vun Ufanks un Awunner vu Beetebuerg, déi tatkräfteg matgehollef hunn.

 

Gemeinsam hunn déi Gäertner, déi bal all Hobbygäertner sinn, de ale Camping bei der Beetebuerger Gare schrëttweis zu engem Biogaart ëmgewandelt. Mat Gedold, Beobachtung an Aarbecht ass esou aus engem net méi benotze Fléck zu Beetebuerg e Gaart entstanen, dee fir jidderee opsteet. Eng Plaz, wou d’Léit sech treffen an austausche kennen. Jiddereen ass wëllkomm, egal ob een zu Beetebuerg wunnt oder net. Jidderee ka matmaachen, egal ob ee Profi- oder Hobbygäertner ass. Kanner a Jugendleche kënne léieren, wéi Geméis geplanzt gëtt am Respekt vun der Natur. Gläichzäiteg profitéieren si vun enger flotter Plaz dobaussen, wou se Leit vu all Zort kenneléieren a begéine kënnen.

 

De Respekt virun der Ëmwelt an der Natur ass wichteg: Nohalteg Methode gi getest, Dünger oder aner chemesch Mëttele sinn tabu. D’Reewaasser gëtt esou wäit wéi méiglech opgefaangen a fir ze d’Netze vum Gaart genotzt.