Eise Schoulgaart

Eise Schoulgaart – e Projet fir d’Schüler op eis Ëmwelt an Ernährung opmierksam ze maachen

De Grondgedanke fir am Schouljoer 2008/2009 e Schoulgaart an eisem Lycée unzeleeë war, den Unterrecht vun de Naturwëssenschaften no baussen ze verleeën an doduerch d’Schüler fir d’Natur ze begeeschteren.

De Schüler soll d’Méiglechkeet kréien handlungsorientéiert, praktesch a mat alle Sënner d’Saisonen dobaussen ze erliewen. Well hien hëlleft de Schoulgaart selwer ze betreien, gesäit hie wéi d’Geméis an d’Uebst gezillt gëtt. Hie muss sech bewegen, plangen, mam Gaardegeschir richteg ëmgoen, sech dem Wieder upassen, sech këmmeren, an der Équipe schaffen, Verantwortung droen, Gedold hunn, experimentéieren an a Kaf huelen dat eppes net geléngt.

E besonnescht Erliefnes ass da fir dat zeidegt Uebst a Geméis an och d’Gewierzer kënnen ze récoltéieren, ze richen an ze schmaachen. Esou kann dem Schüler zousätzlech nach e Grondwëssen iwwert e gesond Iesse vermëttelt ginn.

All dës Erfahrungen droe sécherlech derzou bäi dat déi Jonk eng positiv Relatioun zur Natur entwéckelen a respektvoll mat hirer Ëmwelt wäerten ëmgoen.

Lycée Technique de Bonnevoie
119, rue du Cimetière
L-1338 Luxembourg

http://www.ltb.lu/nos-projets/projets/schoulgaart/